Ga naar de inhoud

Wie wij zijn

Wij geloven in één God, die de aarde en de hemel gemaakt heeft. De Bijbel, Gods Woord, is de leidraad voor ons leven. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. Toen God alles schiep was alles volmaakt en de mens leefde heilig voor God. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moet sterven als straf op de zonde. Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde te zenden, zodat de verhouding met de mens weer hersteld kan worden. Op grond van het vrijwillig lijden van de Heere Jezus kunnen wij van onze zondeschuld worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt. Dit gebeurt door Gods Woord en Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest werkt een verlangen in ons hart naar een rein leven voor God, we ervaren dat we zondig zijn voor God. We kunnen niet zelf betalen voor onze zonden. We hebben Iemand nodig die voor onze zonden wil betalen, de Heere Jezus. Wat een wonder dat God Zijn Zoon als Borg heeft gezonden. God schept een nieuw geestelijk leven in de gelovigen om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven. Buiten Christus moet een mens verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband Gereformeerde Gemeenten. Gereformeerd omdat dit kerkverband voortkomt uit de reformatie of kerkhervorming in de 16e eeuw. Wij onderschrijven dan ook van harte de inhoud van de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de volgende drie documenten, waarin de leer van onze kerken meer in detail beschreven is:

  • De Heidelbergse Catechismus
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • De Dordtse Leerregels


Waarom is dit voor u belangrijk?

Het is voor elk mens heel belangrijk om oprecht in God te geloven. Zonder geloof gaan we voorbij aan onze diepste opdracht in dit leven. We zijn immers geschapen om te leven tot Gods eer. De diepste rust voor uw hart en leven kunt u alleen vinden bij God. Alleen het geloof in de Heere Jezus redt ons van de dood. Geloven is toestemmen dat Gods Woord waar is en vertrouwen dat de Heere Jezus ook voor onze zonden heeft geleden. Het begin van geloven ligt niet in de wil of de keuze van de mens, maar God geeft door Zijn Heilige Geest het geloof aan wie Hij wil. Ondanks dit vraagt God van ons dat we Hem moeten zoeken en dat we Hem voortdurend moeten vragen om dit geloof. Hij is de hoorder van het gebed, Hij luistert altijd. Dit lezen we onder andere in deze teksten uit de Bijbel:
Psalm 65:3 Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen.
Mattheus 7: 7 & 8: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

s2Member®