Meteen naar de inhoud

Meldpunt Seksueel misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen dat in de praktijk. Toch is die
veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt helaas seksueel misbruik
voor.

Bij seksueel misbruik gaat het om elk gedrag, zowel fysiek als emotioneel, dat de grens overgaat van

passend pastoraal, ambtelijk of kerkelijk contact en niet langer uitsluitend gericht is op het belang
van de ander. We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag veroorzaakt altijd schade,
niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor het door de kerken beleden gezag van Gods Woord.
Om slachtoffers van misbruik te ondersteunen en desgewenst de weg te wijzen naar hulpverlening, is
er binnen ons kerkverband een Meldpunt seksueel misbruik Reformatorische Kerken. Iedereen die
problemen of vragen heeft met betrekking tot misbruik binnen kerkelijke verhoudingen, kan contact
opnemen met het Meldpunt.

Contact opnemen met het Meldpunt
Het Meldpunt richt zich primair op seksueel misbruik in kerkelijke of pastorale gezagrelaties, maar
neemt ook andere vragen op dit terrein in behandeling en wijst indien gewenst de weg naar de juiste
hulpverlening of begeleiding. Informatie over het Meldpunt is te vinden op deze website.

Meldingen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op de
website staat hoe de procedure verloopt. De wijze waarop er vervolg wordt gegeven aan de situatie
wordt met u of jou afgestemd en in overleg met u of jou uitgevoerd.

s2Member®